Duomo di Milano

Duomo di Milano

Duomo di Milano

کلیسای جامع میلان یا کلیسای دومو یک کلیسای جامع در شهر میلان ایتالیاست.

سومین کلیسای بزرگ جهان است.